Back

ⓘ Komisi Perlindungan Anak Indonésia. Cithakan:Politics of Indonésia Komisi Perlindungan Anak Indonésia utawi ingkang asring dipuncekak KPAI inggih punika salah s ..
Komisi Perlindungan Anak Indonésia
                                     

ⓘ Komisi Perlindungan Anak Indonésia

Cithakan:Politics of Indonésia Komisi Perlindungan Anak Indonésia utawi ingkang asring dipuncekak KPAI inggih punika salah satunggaling lembaga independen ing Indonésia ingkang kedhudhukanipun sak tingat kaliyan Komisi Nagara ingkang dipunbentuk dhedhasar amanat Dudutan Présidhèn Nomer 77 taun 2003 lan Undhang-undhang Republik Indonesia Nomor 23 taun 2002 ngèngingi perlindhungan Anak kanggé ningkataken efektifitas ngawontenaken perlindhungan dhateng lare. Kaputusan Présidhèn Nomor 36/1990, 77/2003 lan 95/M/2004 inggih ingkang dados dhasar hukum kanggé mbentuk lembaga punika. Lembaga punika asipat independen, boten pareng kénging pangaribawa saking sinten kemawon lan saking pundi kemawon saha kanthi kepentingan punapa kemawon, kejawi satunggal visi, inggih punika "Kangge kepentingan ingkang saé piyambak kanggé lare- lare", kados ingkang dipunamanataken déning CRC 1989. Tugas KPAI inggih punika kanggé nindakaken sosialisasi sadaya ketentuan peraturan perundhang -undhangan ingkang gayut kaliyan perlindhungan kanggé lare, ngempalaken data lan informasi, nampi pengaduan saking masarakat, nindakaken kajian lan pemantauan, evaluasi saha ngawasi dhateng lampahing perlindhugan kanggé lare, paring laporan, panyaruwe, pamanggih saha pertimbangan dhateng Présidhèn. Anggota KPAI pusat kapérang dados 9 tiyang ingkang kapérang saking 1 tiyang dados ketua, 2 wakil ketua, 1 sekretaris, lan 5 anggota. Ketua KPAI ing wekdal punika inggih Masnah Sari, SH.

                                     

1. Fungsi lan Tugas

Wonten ing pasal 75 Undhang- undhang Perlindhungan Anak dipunserat bilih tugas ingkang baku saking KPAI wonten 2, inggih punika:

  • Paring laporan, pamanggih, panyaruwe, lan pertimbangan dhateng présidhèn kanggé kupiya negakaken perrlindhungan dhateng lare
  • Nindakaken sosialisasi sadaya ketentuan peraturan perundhang -undhangan ingkang wonten gegayutanipun kaliyan perlindhungan dhateng lare, ngempalake data lan informasi, nampi pengaduan sakiing masarakat, nindakaken telaah, pemantoan, evaluasi, saha ngawasi dhateng wontenipun pelanggaran dhateng perlindhungan kanggé lare;

Manawi ningali wosing pasal kasebat, mila tugas KPAI saged dipunandharaken langkung lebet kados makaten:

  • Nindakaken kajian peraturan perundhang- undhangan, kawicaksanan pamaréntah, lan kaanan ingkang njurung sanèsipun, saking punika ing babagan sosial, ékonomi, budaya lan agama.
  • Nindakaken pemantoan, evaluasi, lan pelapuran ngengingi perlindhungan lare kalebet lapuran kanggé Komite Hak Anak PBB Committee on the Rights of the Child ing Geneva, Swiss.
  • Nindakaken pengawasan dhateng lampahing perlindhungan kanggé laré ing Indonésia.
  • Nampi pengaduan lan paring fasilitas pelayanan masarakat dhateng kasus- kasus pelanggaran hak anak dhateng pihak- pihak ingkang gadhah wewenang.
  • Nindakaken sosialisasi lan advokasi ngengingi peraturan perundhang - undhangan ingkang wonten gegayutanipun kaliyan perlindhungan dhateng lare;
  • Ngempalaken data lan informasi ngengingi prakawis perlindhungan kanggé lare.
  • Ngandharaken lan paring pamanggih, panyaruwe saha pertimbangan dhateng kathah pihak mliginipun Présidhèn, DPR, instansi pamaréntah ingakng wonten gegayutanipun ing tingkat pusat lan laladan.